Hem
Sök
Kalender
Förtroendevalda
Om Huggaren
Gemensamhetsplatser
Återvinning
Årsredovisningar, stadgar och stämmoprotokoll
Huggarbladet
Logga in
Felanmälan Riksbyggen
Uppsägning av förhyrda p-platser och förråd
Vicevärdstjänster
Fritidskomittén informerar
Riksbyggens Blankettsida
Regler för Brf Huggarens gästparkeringar

Brf Huggaren

Bostadsrättsföreningen Huggaren är den äldsta föreningen inom HSB Umeå. Fastigheterna byggdes under senare delen av 1940-talet och den första lägenheten var klar för inflyttning i oktober 1946. Namnet Huggaren, som även kvarteret heter, har anknytning till de två regementen, I 20 och K 4, som tidigare fanns i närheten. Den målning som du kan se i trapphusen visar på en Huggare, ett svärd som användes under 17- och 1800-talen.

Föreningen omfattar 66 bostadsrättslägenheter och två hyreslägenheter fördelade på 4 hus. Fastigheternas drift och underhåll planeras av en styrelse som väljs av medlemmarna i föreningen. Det sker vid årsstämman som hålls varje vår och där varje bostadsrättslägenhet har en röst. På stämman behandlas också årsredovisningen och som medlem kan du motionera om frågor som du vill skall behandlas på årsstämman. Motioner skall lämnas till styrelsen innan februari månads utgång, det kommer påminnelser om det på anslagstavlorna i trapphusen. Extrastämma kan hållas när större investeringar skall beslutas eller om revisorerna eller minst 10% av medlemmarna begär det. Du kan läsa mer om årsstämman i stadgarna och broschyrerna längre fram i pärmen.

Den information från A till Ö som följer är viktig att ta del av för att du som bostadsrättshavare skall känna dig hemma i föreningen och kunna vara delaktig i föreningens arbete.


Andrahandsuthyrning

Enligt stadgarna får andrahandsuthyrning ske endast om styrelsen ger tillstånd. Ansökan görs på en särskild blankett som du kan få av vicevärden. Vid ansökan bör du uppge skälet för din ansökan, namn på hyresgästen och din nya adress. En individuell bedömning görs men vi tillämpar en praxis som innebär att uthyrning beviljas för högst 12 månader. Motiv för andrahandsuthyrning kan exempelvis vara

 • Studier eller tillfälligt arbete på annan ort
 • Vistelse på sjukhem
 • Resor
Hyran är din ensak och behöver inte anges i ansökan. Som bostadsrättshavare är du ansvarig för lägenheten även under tiden du hyr ut den vilket innebär att du bör informera din hyresgäst om vilka regler som gäller i föreningen. Du kan kräva att din hyresgäst avsäger sig besittningsskyddet för att undvika problem om du av någon anledning måste bryta kontraktet och återta lägenheten innan kontraktstiden går ut (blankett Hyresnämnden).

Bastu

I källarplanet, Stenmarksvägen 13 A finns en bastu. Bokningslista liksom skötsel- och städanvisningar finns på anslagstavla utanför dörren. Respektive lägenhetsnyckel används för att komma in i bastun.

Brand

Sätt upp din brandvarnare och se till att den alltid har fräscha batterier. Man kan gärna ha fler brandvarnare i lägenheten. Det är inte tillåtet att förvara lättantändliga saker i källarförråd eller andra gemensamma utrymmen.

Fasaden

Om du vill sätta upp stora föremål t.ex. markiser eller parabolantenner måste du ha styrelsens godkännande

Felanmälan

Om du uppmärksammar föremål som behöver repareras eller bytas ut i gemensamma utrymmen eller sådant i lägenheten som enligt ”Vem skall underhålla bostadsrättslägenheten” är bostadsrättsföreningens ansvar då skall du ta kontakt med Felanmälan via Riksbyggens hemsida (http://www.riksbyggen.se/kontakt/felanmalan/) eller via telefon 0771-860860 dygnet runt om du behöver hjälp.

Förråd

Ett källarförråd och ett vindsförråd hör till varje lägenhet. Du bör ha fått anvisningar av säljaren om vilka förråd som är dina. Märk ditt förråd med namn eller lägenhetsnummer. Det kan vara viktigt om det behövs tillträde till förrådet vid tex reparation eller tillsyn av ledningar.

Försäkring

Det är viktigt att du som bostadsrättshavare har en hemförsäkring. Försäkringsbolagen ställer höga krav på en bostadsrättshavare om man t.ex. varit försumlig vid en vattenskada. Som bostadsrättshavare behövs oftast en tilläggsförsäkring. Hör efter med ditt försäkringsbolag om vad som gäller för att din lägenhet skall vara fullt försäkrad.

Riksbyggen-Service

Av Riksbyggen köper föreningen sedan 2013 tjänster avseende vissa administrativa uppgifter som medelsförvaltning och avgifts- och hyresuppbörd. Vi köper också tjänster avseende fastighetsskötsel som utförs av en lokalvårdare och en fastighetsskötare. Deras namn ser du på informationstavlan i trapphuset. De arbetar vanligtvis i flera bostadsrättsföreningar. Exempel på tjänster som de utför är ;

 • åtgärda fel i lägenheter som avloppsrensning, läckande kranar, justering av va-lås och radiatorventiler, enklare dörrjustering och för övrigt det mesta som rör lägenhetens inre underhåll och som inte tar mer tid än 15 minuter.
 • trappstädning
 • städning av allmänna utrymmen
 • snöröjning
 • skötsel av gräsytor och planteringsytor
 • tillsyn och mindre reparationer av tvättstuge- och torkrumsutrustning
 • byte av namnskyltar på dörrar
 • tillsyn av lås, dörrstängare och gångjärn
Tag kontakt med Felanmälan via Riksbyggens hemsida (http://www.riksbyggen.se/kontakt/felanmalan/) eller via telefon 0771-860860 dygnet runt om du behöver hjälp

Huggarkulan

Huggarkulan är en gemensam lokal som ligger i källarplanet Stenmarksvägen 9 A. Du kan låna lokalen utan kostnad. I rummet finns bla ett litet kök och gott om stolar och bord. Dusch och toalett finns i korridoren. Bokningslista och skötselanvisningar finns på ett anslag utanför dörren. Där kan du också se var nyckeln hämtas. Du kommer in i källarkorridoren genom ingång 9 C.

Internet

Brf Huggaren har ett eget datanät och köper internetaccess och datatjänster av en Telenor. Internetavgiften ingår i månadsavgiften. Vid behov kan du som medlem köpa extratjänster som t.ex ännu snabbare internetaccess mot en extra avgift som operatören själv debiterar dig. Vid flyttning upphör din rätt att använda föreningens tjänster och nät.

IP-TV

Den 1 februari 2016 så upphörde vårt gamla avtal med Com Hem som är ersatt av ett femårigt avtal med Bredbandsbolaget som gäller from 1 november 2015. Efter Telenors uppköp av Bredbandsbolaget så är vår tv-leverantör numera Telenor. Huggarens avtal vad gäller TV-utbudet ger kanaler enligt TV Flex; se https://www.telenor.se/fastighetsagare/vart-utbud/tv/. Det innebär ett grundutbud på 17 kanaler + 8 valfria kanaler.

Kollektiv Bostadsrättsförsäkring

From den 1 januari 2018 så ingår en kollektiv bostadsrättsförsäkring via föreningens fastighetsförsäkring för alla bostadsrättsinnehavare i föreningen. Föreningen åtager sig skyldighet att meddela samtliga bostadsrättsinnehavare ifall tillägget tas bort från fastighetsförsäkringen någon gång i framtiden.

Källare

Alla bör hjälpas åt att hålla snyggt i de gemensamma källarrummen och inte t.ex. använda dem för lagring av skrot. Alla måste också ta ansvar för att källardörrarna hålls låsta för att förhindra obehöriga att ta sig in i husen.

Lokaler

Brf Huggaren har ett antal källarlokaler om ca 8-14 kvadratmeter som kan hyras och användas för t.ex. hobbyverksamhet. Kontakta Vicevärden för mer information.

Odlingslotter

Föreningen har ett antal odlingslotter mellan Stenmarksvägen 7 och 9 samt vid Stenmarksvägen 13.
Fler kan anläggas om önskemål finns. Anmäl till vicevärden om du är intresserad av att disponera en odlingslott.

Parkering och motorvärmare

Föreningen disponerar ett 70-tal parkeringsplatser med motorvärmare. Vill du hyra p-plats skall du vända dig till vicevärden. Det finns också gästplatser dit tillfälliga besökare skall hänvisas. Det är inte lämpligt att parkera på infarterna, dessa skall hållas fria så att eventuella utryckningsfordon och taxibilar kan komma fram.

Portlåsning

Vi har kodlåsning på alla ytterdörrar som i normalfallet är stängda dygnet runt. Om de boende i ett trapphus gemensamt bestämmer sig för att ha öppet vissa tider går det att ordna. Ta i så fall kontakt med vicevärden.

Slagborrnaskin

Föreningen har en slagborrmaskin av fabrikatet Hilti som vicevärden förvarar över. Medlemmar i föreningen får kostnadsfritt låna denna vid behov. Kontakta vicevärden om du behöver låna den.

Sopor

Föreningen tillämpar sopsortering. Det innebär att endast hushållssopor kastas i Umevas gröna kärl och övriga sopor sorteras i anvisade blå kärl i sophusen. Grovsopor fraktas bort av var och en till Återvinningscentralen på Gimonäs. Köper du ett nytt kylskåp eller en TV bör du be försäljaren ta hand om den gamla.

Styrelse

Styrelsens sammansättning - se vänstermenyn.

Trapphus och entréer

Trapphus och entréer bör inte belamras med skor, idrottsredskap och sopor. Det är viktigt för den allmänna trivseln och för att underlätta städningen.

Tvättstugan

Särskilda anvisningar för användning och städning i tvättstugor och torkrum finns uppsatta i varje hus. Det blir trevligast om de respekteras av alla.

Tysta nätter

Mellan 22.00 och 07.00 bör du visa dina grannar extra hänsyn genom att inte borra i väggarna, spela musik med hög volym eller köra tvättmaskin. Skall du ha fest och vet att det kan bli högljutt och sent är det trevligt om du förvarnar dina grannar.

Tillträde till bostadslägenhet

Enligt stadgarna kan lägenhetsinnehavaren inte vägra att ge tillstånd till tillträde då detta behövs för tillsyn och underhåll av fastigheten. Lägenhetsinnehavaren skall underrättas i god tid om sådana arbeten och också beredas möjlighet att närvara när arbetena utförs.

Uteplatser och trädgårdsmöbler

Uteplatser och möbler disponeras gemensamt av boende i föreningen. Det är viktigt för den allmänna trivseln att var och en håller snyggt och städar efter det att man använt uteplatsen samt ställer tillbaka möbler som flyttats.

Vattenskador

Försök vara uppmärksam på risken för vattenskador som kan orsakas av läckage eller olyckshändelser som rör diskmaskiner, akvarier, vattensängar och ledningskopplingar för vatten, avlopp och värme. Var också uppmärksam på kakel och mattfogar i badrummet. Om du ser något som kan tyda på otäthet kontakta då genast HSB service (Felanmälan) så att fastighetsskötaren kan komma och göra en bedömning.

Vicevärd

Vicevärden är anställd av föreningen och företräder styrelsen i det löpande arbetet. Vicevärden håller kontakt med medlemmarna i föreningen och introducerar nya medlemmar. Till vicevärden kan du vända dig om du vill hyra parkeringsplats eller en lokal.
Uppdaterat 2019-08-13
Utskriftsvänlig sida
Brf Huggaren, Stenmarksvägen 7,9,11,13 i UMEÅ, www.huggaren.nu
Provided by Webforum